Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Toegevoegd aan winkelmandje

Staat reeds in winkelmandje

Gebruiksvoorwaarden & privacybeleid

Jorne Desmet is gevestigd te Sneppestraat 5+, 8820 Torhout en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sneppestraat 5+,

8820 Torhout
Belgium
+32 477 40 60 37

De Functionaris Gegevensbescherming van Jorne Desmet is te bereiken via info@jornedesmet.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jorne Desmet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jornedesmet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jorne Desmet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uw bestellingen en betalingen te kunnen verwerken
 • Uw beleving van de website te optimaliseren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U te informeren indien u een melding of bericht krijgt via een gebruikersaccount op één van onze websites of webapplicaties
 • Wanneer u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief: u nieuwe artikels, relevante inhoud of promoties sturen
 • U promoties en content te sturen wanneer dit relevant is

Geautomatiseerde besluitvorming

Jorne Desmet neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jorne Desmet) tussen zit. Jorne Desmet gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Google Suite (sturen van e-mails n.a.v een contact -of offerte verzoek), Mollie (online betalingen), SendinBlue voor e-mailmarketing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jorne Desmet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens uit klantenadministratie > Zolang de klantrelatie bestaat > Zodat altijd contact kan worden opgenomen met onze klanten. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gegeven.
 • Gegevens uit contactformulieren > Zolang de website bestaat > Zodat altijd contact kan worden opgenomen met onze klanten of zodat zij dit kunnen doen met hun eigen (eind)klanten. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gegeven.
 • Gegevens uit nieuwsbrief-lijsten> Zolang de abonnee bestaat> Zodat we onze abonnees relevante e-mailupdates kunnen blijven sturen.
 • Gegevens uit onze webapplicaties of websites > Zolang de gebruikersaccount bestaat > Zodat altijd contact kan worden opgenomen met onze gebruikers en zodat de functionaliteit voor hen actief blijft. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gegeven.

Jorne Desmet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jorne Desmet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en berichtgeving optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jorne Desmet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jornedesmet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Jorne Desmet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jorne Desmet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jornedesmet.be

 

Algemene voorwaarden

 

Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel door ons per geschrift bekrachtigd worden alle verkopen beschouwd te zijn onder de clausules en algemene verkoopsvoorwaarden hierna vermeld.

1. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Kortemark ingeval bij de bestelling overeengekomen wordt dat de levering zal geschieden tegen rembours t.t.z onmiddellijke betaling in contanten aan de vervoerder zullen alle kosten en gevolgen die uit een gebeurlijke niet-betaling voortvloeien (oorspronkelijke vervoerskosten, kosten van voorlopige bewaarneming, door de vervoerder enz.) ten laste vallen van de klant.
2. De goederen verzonden per spoor of vreemd vervoer reizen steeds zelfs al was het franco op risico en verantwoordelijkheid van de koper. De goederen afgenomen in onze werkhuizen of door onze zorgen thuis besteld, moeten onmiddellijk nagezien worden. Latere klacht hieromtrent wordt niet meer aanvaard.
3. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kunnen worden genomen.
4. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag zonder ernstige dienende reden wordt het schuldsaldo na vruchteloze aanmaning vermeerderd met 12% met een minimum van €123,95 en een maximum van €1.859,20 als conventionele forfaitaire schadevergoeding en begint daarenboven van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele verwijlsrente te lopen aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 3% per jaar tot aan de volledige effectieve betaling dit alles zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De voormelde bedragen zijn verschuldigd boven alle eventuele verdere gerechts- en uitvoeringskosten onverminderd het hierna bepaalde. Indien toegestaan wordt af te betalen in termijnen of indien wissels worden aanvaard wordt het nog openstaande saldo verhoogd met de rente en het schadebeding van rechtswege volledig opeisbaar van zodra één termijn niet is voldaan of één wissel werd geprotesteerd. Eventuele afkortingen worden steeds eerst aangerekend op de reeds vervallen rente ( art. 1254 in fine B.W.).
5. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die op voor- en keerzijde van dit document voorkomen.
6. Bij goedkeuring van de offerte dient er een voorschot betaald te worden van 25% van het totaalbedrag van de offerte. Voor het starten van de werken wordt er een tweede voorschot opgemaakt van 30% van het offertebedrag. Het resterende openstaande bedrag wordt dan in schijven opgemaakt naargelang het werk die geleverd is.
7. Iedere bestelling aan onze vertegenwoordigers of agenten overgemaakt, is enkel geldig onder voorbehoud van onze aanvaarding.
8. Wij behouden ons het recht voor ook gedurende de uitvoering der bestellingen. Betaling van een voorschot en/of waarborgen tot betaling van de koper te eisen. Bij weigering behouden wij ons het recht voor de bestelling te annuleren en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te verbreken. Uit hoofde van dergelijke verkoop weigering is de verkoper in geen geval schadeloosstelling verschuldigd.
9. In afwijking van art. 1583 B.W. en zoals overeengekomen op het ogenblik van de levering blijft de verkoper eigenaar van de aan de koper reeds geleverde doch nog niet volledige en effectief betaalde goederen. In geval van gedeeltelijke leveringen en indien voor deze leveringen afzonderlijke betalingen worden toegestaan blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige en effectieve betaling van de totaliteit van de bestelling. Bij eventuele verkoop van de geleverde doch nog niet volledige en effectief betaalde goederen door de koper aan een derde zal de koper zich schuldig maken aan misbruik van vertrouwen ( art. 491 Strafwetboek). Het risico gaat evenwel reeds over op de koper van zodra de levering heeft plaatsgehad. Bij eenvoudig overschrijven van de factuurvervaldag zonder volledige vereffening behoudt de verkopen zich het recht voor zich zondig te beroepen op de van rechtswege en onherroepelijke ontbinding van de overeenkomst in het voordeel van de verkoper die zijn goederen zal kunnen terugnemen en tevens recht op schadevergoeding zal kunnen doen gelden.
10. Behoudens eigenhandig door de verkoper uitdrukkelijk geschreven en afzonderlijk ondertekende verbintenis heeft de vermelde leveringstermijn slechts de waarde van een betrekkelijke aanwijzing en het overschrijden ervan is geen reden tot verbreking van de bestelling door de koper en verleent geen recht op schadeloosstelling aan de koper.
11. In afwijking van artikel 1643 B.W. staat de verkoper enkel in voor verborgen gebreken wanneer hij ervan kennis had: die kennis wordt niet vermoed zij moet door de koper worden bewezen.
12. Bij gebeurlijke gerechtelijke betwistingen of invordering aangaande de verkoop die het voorwerp uitmaakt van deze voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oostende en het vredegerecht van Torhout bevoegd of elke rechtbank naar onze keuze.